Podmienky používania

Platí od 20. apríla 2015

Tieto podmienky používania sú založené na Hydrek spol. Ltd. (Zalaba, 93701, Zalaba 2.); ďalej len Poskytovateľ služieb) obsahuje podmienky využívania služieb informačnej spoločnosti a webovej stránky dostupnej na hydrek.hu. Návštevníkom je návštevník Webovej stránky alebo ktokoľvek, kto využíva niektorú zo služieb Poskytovateľa služieb. Ak Používateľ začne používať ktorýkoľvek prvok Služby, súhlasí s podmienkami týchto Podmienok.

Poskytovateľ služby má právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania. Používateľ bude o zmene informovaný na webovej stránke formou krátkej žiadosti. Po úprave Užívateľ akceptuje úpravu Zásad používaním akejkoľvek Služby.

Obsah (články, fotografie, grafika) dostupné na Webovej stránke sú chránené autorským právom. Všetky autorské práva sú majetkom Poskytovateľa služby a nemožno ich použiť ani opätovne použiť v žiadnej forme, ako je čítanie, zobrazenie na obrazovke a dočasná reprodukcia potrebná na riadne používanie Služby, ako aj ukladanie a tlač na osobné a komerčné pevné disky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa služby.

Ak chcete umiestniť odkaz na webovú stránku (alebo akýkoľvek jej prvok) na svoju vlastnú webovú stránku, môžete tak urobiť iba nasledujúcimi spôsobmi:

„Zdroj: Hydrek spol. kft hydrek.sk/ a priamy odkaz na „podstránku“

Ak Používateľ zneužije Službu v rozpore s ustanoveniami týchto Predpisov alebo právnych predpisov, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Poskytovateľ služby je oprávnený podniknúť potrebné právne kroky na vyvodenie zodpovednosti Používateľa.

Vlastník domény:

Hydrek spol. s.r.o.

Sídlo: Zalaba, 93701, Zalaba 2.

Telefón: +421 903 43 42 63

E-mail: info@hydrek.sk

Dátum zápisu: Bratislava, 1996.02.02

IČ DPH: SK202040476

IČO: 34134387

Zapísaný v ORSR Nitra I.

Oddiel: Sro

Vložka č. 1981/N

Domain név tulajdonos:

Hydrek spol. s.r.o.

Székhely: Zalaba, 93701, Zalaba 2.

Telefon: +421 903 43 42 63

E-mail: kapcsolat@hydrek.hu

Cégbejegyzés kelte: Bratislava, 1996.02.02

Adószám: SK202040476

Cégjegyzékszám: 34134387

A vállalkozást nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Nitra I.

Cégbírósági bejegyzés száma:  Sro, 1981/N